สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงวรรณพร  พุ่มเจริญ
 
1. นายสุปัน  สิงห์ประทุม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ทศดร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรกอง
 
1. นางนิรมล  กลางสุข
2. นายสุปัน  สิงห์ประทุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนพร  ถิตย์แสน
 
1. นายสุปัน  สิงห์ประทุม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประภาวะ
 
1. นายสุปัน  สิงห์ประทุม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปาลิณี   ทศราช
2. เด็กหญิงสุมารินทร์  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงอภิสรา   มูลกวนบ้าน
 
1. นายวาสน์  กรมจรรยา
2. นางสาวสุปราณี   นาแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายกมลภพ  แสนศรี
 
1. นางสาวสุปราณี  นาแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 22 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำโฮง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงทอน
 
1. นางสาวสุนันทา  ชินรัตน์
2. นางบุบผา  เอื้อศิลป์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงวรปภา   ชาระหาน
2. เด็กชายวิชญ์พล  สาลาด
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  สว่างผุย
 
1. นางสาวภาวิณี   สียางนอก
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัธพล  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  ชินรัตน์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทศพร
 
1. นายวาสน์  กรมจรรยา
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  ทศดร
2. เด็กชายศุภเสกข์  ช่างทำ
 
1. นางบุบผา  เอื้อศิลป์
2. นางสาวสุนันทา  ชินรัตน์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ช่างยา
 
1. นางสาวสุปราณี   นาแก้ว
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฆามิน  สุวรรณสิม
2. เด็กชายชินวัตร  วันแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  ทับทิมไสย
2. นางสาวสุปราณี  วันแก้ว
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองชมพู
 
1. นางจารุวรรณ  ทับทิมไสย