สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนพร  ถิตย์แสน
 
1. นายสุปัน  สิงห์ประทุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปาลิณี   ทศราช
2. เด็กหญิงสุมารินทร์  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงอภิสรา   มูลกวนบ้าน
 
1. นายวาสน์  กรมจรรยา
2. นางสาวสุปราณี   นาแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายกมลภพ  แสนศรี
 
1. นางสาวสุปราณี  นาแก้ว
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัธพล  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  ชินรัตน์