สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 22 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำโฮง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงทอน
 
1. นางสาวสุนันทา  ชินรัตน์
2. นางบุบผา  เอื้อศิลป์
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงวรปภา   ชาระหาน
2. เด็กชายวิชญ์พล  สาลาด
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  สว่างผุย
 
1. นางสาวภาวิณี   สียางนอก