สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดหาญ
 
1. นางนงนภัส  แน่นอุดร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. นางสาวอภิญญา  จรจร้ญ
 
1. นางสาวแสง  สมสา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงหฤทัย  เสนาฤทธิ์
 
1. นางสาวแสง  สมสา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกร  เทียงแสน
2. เด็กชายวชิรวิทย์  คำด้วง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มามิตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  พรเพ็ง
2. เด็กชายศราวุธ  แก้วโพธิ์
 
1. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  เทียกนา
 
1. นายดำรง  จงถาวร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   วิศวโยธิน
2. เด็กชายศุภรากรณ์   มาตรา
 
1. นางฐิตารีย์   บุตรแก้ว
2. นางเพิ่มพูน  จันสม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววชิราภรณ์  แสนราช
2. นางสาวอริศรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสมหวัง  เทียบแสง
2. นายดำรง  จงถาวร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนฑการต์   แดงดี
 
1. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย   คำหนูไทย
2. เด็กหญิงพรรณิภา   เขียวพรม
3. เด็กชายพีรพล   ปุผาโต
 
1. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
2. นางเพิ่มพูน  จันสม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  มาริษา
2. เด็กหญิงมยุรี  ทองศิริ
 
1. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
2. นางสาวธาราภรณ์  ต้นทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์   ม่วงมูล
2. เด็กชายทักษิณ   ครองชื่น
 
1. นางสาวธาราภรณ์   ต้นทอง
2. นายยุทธศาสตร์   ไกยพาย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  พรเพ็ง
2. เด็กชายศราวุธ  แก้วโพธิ์
 
1. นายยุทธศาสตร์   ไกยพาย
2. นางสาวธาราภรณ์   ต้นทอง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  เบี้ยไทยสง
2. เด็กหญิงพัชรี  อนุฤทธิ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ปัดกอง
 
1. นางสาวอัมรา  สัตยพันธ์
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   เทพโสดา
2. เด็กหญิงนิพาดา   สงเสริฐ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   คำแก้ว
 
1. นายจักรกฤษ   ยิ้มสุข
2. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงวนิดา   นิลาราช
3. เด็กหญิงวิลาศิณี   แดงดี
 
1. นางสาวมัทนา    วิเศษธร
2. นางวิภากรณ์  ลำแพน
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 1. เด็กชายธีรวัฒน์   สรวงศิริ
 
1. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรวัตร  ถิ่นวิลัย
 
1. นางสาววิชุลดา  แก้วโพธิ์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากร  เทียกนา
 
1. นางละมุล  แก้วโพธิ์
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลธาร  ชินรัตนธรรม
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อันชื่น
 
1. นางสาวธาราภรณ์  ต้นทอง
2. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย