สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  เทียกนา
 
1. นายดำรง  จงถาวร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนฑการต์   แดงดี
 
1. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์   ม่วงมูล
2. เด็กชายทักษิณ   ครองชื่น
 
1. นางสาวธาราภรณ์   ต้นทอง
2. นายยุทธศาสตร์   ไกยพาย