สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   วิศวโยธิน
2. เด็กชายศุภรากรณ์   มาตรา
 
1. นางฐิตารีย์   บุตรแก้ว
2. นางเพิ่มพูน  จันสม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววชิราภรณ์  แสนราช
2. นางสาวอริศรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสมหวัง  เทียบแสง
2. นายดำรง  จงถาวร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย   คำหนูไทย
2. เด็กหญิงพรรณิภา   เขียวพรม
3. เด็กชายพีรพล   ปุผาโต
 
1. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
2. นางเพิ่มพูน  จันสม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  มาริษา
2. เด็กหญิงมยุรี  ทองศิริ
 
1. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
2. นางสาวธาราภรณ์  ต้นทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  พรเพ็ง
2. เด็กชายศราวุธ  แก้วโพธิ์
 
1. นายยุทธศาสตร์   ไกยพาย
2. นางสาวธาราภรณ์   ต้นทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  เบี้ยไทยสง
2. เด็กหญิงพัชรี  อนุฤทธิ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ปัดกอง
 
1. นางสาวอัมรา  สัตยพันธ์
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   เทพโสดา
2. เด็กหญิงนิพาดา   สงเสริฐ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   คำแก้ว
 
1. นายจักรกฤษ   ยิ้มสุข
2. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงวนิดา   นิลาราช
3. เด็กหญิงวิลาศิณี   แดงดี
 
1. นางสาวมัทนา    วิเศษธร
2. นางวิภากรณ์  ลำแพน
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 1. เด็กชายธีรวัฒน์   สรวงศิริ
 
1. นางสาวฐิตารีย์   บุตรแก้ว
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรวัตร  ถิ่นวิลัย
 
1. นางสาววิชุลดา  แก้วโพธิ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากร  เทียกนา
 
1. นางละมุล  แก้วโพธิ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลธาร  ชินรัตนธรรม
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อันชื่น
 
1. นางสาวธาราภรณ์  ต้นทอง
2. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย