สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายธันวา  สุโพธิ์อามาตร
 
1. นางกิ่งแก้ว  ลาสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงโศรยา  จันทะคาม
 
1. นางประมวล  ชนะบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิณรักษ์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองนาคะ
3. เด็กชายพิชชากร  ชุมพล
 
1. นางสุพัตรา  สุโพธิ์
2. นางสาวกุณนัฐดา  ทับทิมแสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทยิดา  ทับพิลา
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสงโทโพ
3. เด็กหญิงอารียา  จุดตะโน
 
1. นางประมวล  ชนะบุญ
2. นางสาวเพียงตะวัน  ไชยประเสริฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชา  ดวงนุช
 
1. นายเชิด  พลเรือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนิรมิตร  หล้าประสพ
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  พันชมพู
 
1. นายเชิด  พลเรือง
2. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  อะเวลา
2. เด็กชายลิขิต  อุเทน
 
1. นายเชิด  พลเรือง
2. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันบัติ
 
1. นายเชิด  พลเรือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรานนท์  ประดับคำ
2. เด็กชายวิชาญชัย  แก้วสม
 
1. นายสุพล  ลาสิทธิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิลักษณ์  เรืองภักดี
2. เด็กชายอริญชน์  ชุมพล
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   อนุอัน
2. เด็กชายสุรชัย  เกตุมาลา
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองภักดี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วหาไว
3. เด็กชายคุณากร  สุธรรม
4. เด็กหญิงจิดาภา  อนามนต์
5. เด็กหญิงจิรัญญา  แผลติตะ
6. เด็กหญิงณัฐกมล  สัมฤทธิ์รินทร์
7. เด็กหญิงณัฐพร  ระยับศรี
8. เด็กหญิงนฤภร  ไชยสงค์
9. เด็กหญิงนิรมล  ประทุมตะ
10. เด็กชายพงศกร  มั่งมี
11. เด็กหญิงพรธิการต์  เกตมาลา
12. เด็กหญิงพรนภัส  ประสมศรี
13. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  พันกลั่น
14. เด็กชายสิริภพ  เศษวิสัย
15. เด็กหญิงสิริภาพร  คำสะอาด
 
1. นายวัชรศักดิ์  ไชยพงศ์ธาริน
2. นางธันว์วดี  ไชยพงศ์ธาริน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชฎาพร  พันชมพู
 
1. นางประมวล  ชนะบุญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปาปะเก
 
1. นางสาวกุณนัฐดา  ทิบทิมแสน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุธิลักษณ์  ประโพเทติ
 
1. นายไสว  ทับพิมพ์แสน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภา  วิริยะ
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงหัสทัยชนก  จันทะกล
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  รัตนวงษ์
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 -    
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เทศเกิด
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ตะนัยศรี
 
1. นายวีระพรรณ  ขันอาสา
2. นางสาวรินทร์ณฐา  เรวัฒน์ธนรังษี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายกวีกิตต์  ไชยพิศ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  วงษ์ไชยา
 
1. นายอนวัช  เสาร์ห้า
2. นายพินิตย์  โพธิ์สุวรรณ