สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายธันวา  สุโพธิ์อามาตร
 
1. นางกิ่งแก้ว  ลาสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทยิดา  ทับพิลา
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสงโทโพ
3. เด็กหญิงอารียา  จุดตะโน
 
1. นางประมวล  ชนะบุญ
2. นางสาวเพียงตะวัน  ไชยประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชฎาพร  พันชมพู
 
1. นางประมวล  ชนะบุญ