สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  อะเวลา
2. เด็กชายลิขิต  อุเทน
 
1. นายเชิด  พลเรือง
2. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรานนท์  ประดับคำ
2. เด็กชายวิชาญชัย  แก้วสม
 
1. นายสุพล  ลาสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิลักษณ์  เรืองภักดี
2. เด็กชายอริญชน์  ชุมพล
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   อนุอัน
2. เด็กชายสุรชัย  เกตุมาลา
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภา  วิริยะ
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  รัตนวงษ์
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เทศเกิด
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ตะนัยศรี
 
1. นายวีระพรรณ  ขันอาสา
2. นางสาวรินทร์ณฐา  เรวัฒน์ธนรังษี