สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงห้าว
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายฤชากร   ก้อนชารี
 
1. นางศิริลักษณ์   ชมภูคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สุระป้อง
 
1. นางเพ็ญประภา   สว่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธัญยพงษ์  นวนโพธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ทินเกิ๊ก
3. เด็กหญิงศศิธร  ขานเกตุ
 
1. นางพิชนุช  บุญมี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายปรเมศ   ยอโง้ง
 
1. นางเพ็ญประภา  สว่าง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ทินเกิ๊ก
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศนี  มาตะพัตร
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทินใต้
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  นามบุดดี
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสงกรานต์  สิทธิจันทร์
 
1. นายศุภโชค  มุระดา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญหล้า
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  นวนโพธิ์
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิตา  ทินสี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิเดช  ผาสุข
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณัสนันท์  นามบุดดี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 18 1. เด็กหญิงปรารถนา  ก้อนชารี
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทินน้อย
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชิตพล  เสนานันท์
2. เด็กชายภาคิน   ไสวงาม
3. เด็กชายเอนกพงศ์  พลเตมา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อินศร
2. นายภัทรดนัย  ไชยสงเมือง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวาลา   แสงห้าว
2. เด็กหญิงสสิโสม   ผิวผุย
3. เด็กหญิงสุนัดดา   ก้อนชารี
 
1. นางสาวทองเย็น  ขันขวา
2. นางภาวิณี  ภูวนารถ
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ทินน้อย
 
1. นางศิริลักษณ์   ชมภูคำ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ทินสี
 
1. นางศิริลักษณ์   ชมภูคำ
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  คุณพาที
2. เด็กหญิงอรปรียา  มาดี
 
1. นางศิริลักษณ์   ชมภูคำ
2. นายจำรัส  ทินน้อย
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอดิศร  ก้อนชารี
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ