สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สุระป้อง
 
1. นางเพ็ญประภา   สว่าง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  นวนโพธิ์
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิตา  ทินสี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 18 1. เด็กหญิงปรารถนา  ก้อนชารี
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา