สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงห้าว
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ทินเกิ๊ก
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศนี  มาตะพัตร
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทินใต้
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  นามบุดดี
 
1. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสงกรานต์  สิทธิจันทร์
 
1. นายศุภโชค  มุระดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญหล้า
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณัสนันท์  นามบุดดี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทินน้อย
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวาลา   แสงห้าว
2. เด็กหญิงสสิโสม   ผิวผุย
3. เด็กหญิงสุนัดดา   ก้อนชารี
 
1. นางสาวทองเย็น  ขันขวา
2. นางภาวิณี  ภูวนารถ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ทินสี
 
1. นางศิริลักษณ์   ชมภูคำ