สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อัคเสริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เพียโคตรแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อัคเสริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงสังวร
2. เด็กชายฐิติโชติ  ใจทน
3. เด็กชายนาวิน  ไชยหารี
 
1. นางสุนทร  จันทรเสนา
2. นายธีระพงษ์  จันทรเสนา
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  มาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  นามเสนาะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามเสนาะ
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ฉายพัฒน์
5. เด็กหญิงอริษา  รัตนวรรณ์
6. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์คง
 
1. นางสาวสุชาดา  นารินทร์
2. นางสาวกนกวรรณ  อัคเสริญ