สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเมขลา   งามศิริ
 
1. นางเบญจมาศ   เสติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกวริน  คำดี
 
1. นางสาวภัทรธิดา  เดโชเม็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์   มีลาด
2. เด็กหญิงรติยา    บัวเกษ
3. เด็กหญิงอภัสรา   กองตุ้น
 
1. นางเบญจมาศ  เสติ
2. นางสาวติยาภรณ์   รัตนรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชูถิ่น
2. เด็กหญิงจารุพรรณ  จันสด
3. เด็กหญิงธิญาดา  พรดอนก่อ
4. เด็กหญิงศธิยา  สมสีใส
5. เด็กหญิงอภิสราภรณ์  ปลอดกระโทก
 
1. นางกิตติญา  ศรีกะกุล
2. นางสาวนงเยาว์  ภูลาด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นายกิตติศักดิ์   ลาภคำ
2. นายนรัติพงษ์   ภักดี
 
1. นายอดุลย์   ศรีราช
2. นายพสิณ  น้ำใจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางเบญจมาศ  เสติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งลดา   พันธุ์หมื่น
 
1. นางสหพร  วิมุกตานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรภัทร   ปลากุล
 
1. นางสาวนงเยาว์    ภูลาด
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์กร    พินทา
2. เด็กหญิงศศิธร   เสติ
3. เด็กหญิงแพรวา    ชาวดอน
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
2. นางสาวภัทรธิดา  เดโชเม็ง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรักตาภา   ดีศรี
2. เด็กชายวรายุทธ์   วันดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ปายันต์
 
1. นางเบญจมาศ  เสติ
2. นางสาวนงเยาว์  ภูลาด
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  จุลม่วง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สมศรี
3. เด็กชายโชคทวี   บุปผา
 
1. นายบุญยู้  สุวรรณโคตร
2. นายหนูจี  ดรปัดสา
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงชนาภัทร  สามเพชรเจริญ
2. เด็กหญิงมติมนต์  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทานาม
 
1. นางสุพัตรา  สร้างนานอก
2. นางสุปาณี  พารา