สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกวริน  คำดี
 
1. นางสาวภัทรธิดา  เดโชเม็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์   มีลาด
2. เด็กหญิงรติยา    บัวเกษ
3. เด็กหญิงอภัสรา   กองตุ้น
 
1. นางเบญจมาศ  เสติ
2. นางสาวติยาภรณ์   รัตนรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชูถิ่น
2. เด็กหญิงจารุพรรณ  จันสด
3. เด็กหญิงธิญาดา  พรดอนก่อ
4. เด็กหญิงศธิยา  สมสีใส
5. เด็กหญิงอภิสราภรณ์  ปลอดกระโทก
 
1. นางกิตติญา  ศรีกะกุล
2. นางสาวนงเยาว์  ภูลาด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นายกิตติศักดิ์   ลาภคำ
2. นายนรัติพงษ์   ภักดี
 
1. นายอดุลย์   ศรีราช
2. นายพสิณ  น้ำใจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางเบญจมาศ  เสติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งลดา   พันธุ์หมื่น
 
1. นางสหพร  วิมุกตานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรภัทร   ปลากุล
 
1. นางสาวนงเยาว์    ภูลาด
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์กร    พินทา
2. เด็กหญิงศศิธร   เสติ
3. เด็กหญิงแพรวา    ชาวดอน
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
2. นางสาวภัทรธิดา  เดโชเม็ง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  จุลม่วง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สมศรี
3. เด็กชายโชคทวี   บุปผา
 
1. นายบุญยู้  สุวรรณโคตร
2. นายหนูจี  ดรปัดสา