สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เมืองพรม
 
1. นางพูลศิลป์  เต็มตำนาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิ้งเทพ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโภคา
3. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  มั่นนา
 
1. นางอรสา  มาตรา
2. นางสาววรรณวิสา  เทียมสม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายบุญยวีร์  เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กหญิงยุภาพร  จันทร์ต่อ
3. เด็กหญิงวรรณษา  สมภา
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ยชญ์เจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เขตคาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อินธแสน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อัคลา
3. เด็กหญิงธมวรรณ  บรรเทพ
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ดำขำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิรารัตน์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เขตคาม
2. นางสาวภัทราวดี  สมสา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภวภูตานนท์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์   เชื้อกุล
3. เด็กชายศรัญ  บุญมา
4. เด็กหญิงศรินญาภรณ์  โพธิ์ชาลี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุสุพานิชย์
 
1. นายณัฐพล  นนทสิงห์
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  หม่องคำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทาหาร
 
1. นางสาวภัทราวดี  สมสา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายชยุตพงศ์  วงชารี
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  วงชารี
3. เด็กชายณภัทร  นายแก
4. เด็กชายธนพงศ์  พานศรี
5. เด็กชายสิทธิชัย  ยานยนต์
6. เด็กชายอนิวัฒน์  ปักปิ่น
 
1. นายบุญเลิศ  ธนาเดชาวัฒนกุล
2. นายวีระศักดิ์  จันตะคุณ
3. นายชัยนาถ  ปัดทุม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชามญธ์  น้อยตรีมูล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เทียบลา
3. เด็กหญิงเกศกนก  โคตรประทุม
 
1. นางสาวนิศารัตน์  หนูนี
2. นางสาวคชาภรณ์  ยชญ์เจริญ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  รักปัญญาสุทธิกุล
2. เด็กหญิงนฤมล  วงชารี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พินแก้ว
 
1. นายปรีชา  ภูวตานนท์
2. นางอุบล  ทองรักษ์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมินทร์  สีกาลี
 
1. นางสาววรรณวิสา  เทียมสม