สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิ้งเทพ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโภคา
3. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  มั่นนา
 
1. นางอรสา  มาตรา
2. นางสาววรรณวิสา  เทียมสม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายบุญยวีร์  เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กหญิงยุภาพร  จันทร์ต่อ
3. เด็กหญิงวรรณษา  สมภา
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ยชญ์เจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เขตคาม