สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เมืองพรม
 
1. นางพูลศิลป์  เต็มตำนาน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อินธแสน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อัคลา
3. เด็กหญิงธมวรรณ  บรรเทพ
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ดำขำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิรารัตน์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เขตคาม
2. นางสาวภัทราวดี  สมสา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายชยุตพงศ์  วงชารี
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  วงชารี
3. เด็กชายณภัทร  นายแก
4. เด็กชายธนพงศ์  พานศรี
5. เด็กชายสิทธิชัย  ยานยนต์
6. เด็กชายอนิวัฒน์  ปักปิ่น
 
1. นายบุญเลิศ  ธนาเดชาวัฒนกุล
2. นายวีระศักดิ์  จันตะคุณ
3. นายชัยนาถ  ปัดทุม