สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภวภูตานนท์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์   เชื้อกุล
3. เด็กชายศรัญ  บุญมา
4. เด็กหญิงศรินญาภรณ์  โพธิ์ชาลี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุสุพานิชย์
 
1. นายณัฐพล  นนทสิงห์
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  หม่องคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทาหาร
 
1. นางสาวภัทราวดี  สมสา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชามญธ์  น้อยตรีมูล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เทียบลา
3. เด็กหญิงเกศกนก  โคตรประทุม
 
1. นางสาวนิศารัตน์  หนูนี
2. นางสาวคชาภรณ์  ยชญ์เจริญ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  รักปัญญาสุทธิกุล
2. เด็กหญิงนฤมล  วงชารี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พินแก้ว
 
1. นายปรีชา  ภูวตานนท์
2. นางอุบล  ทองรักษ์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมินทร์  สีกาลี
 
1. นางสาววรรณวิสา  เทียมสม