สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงเจตศิรินธร  แสนสุพรรณ
 
1. นางถนอมจิต  เพียโคตรแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายนนทกร  สีดา
2. เด็กชายพิทยา  บุหงา
3. เด็กหญิงภิตติยาภรณ์  รุ่งวรางรัตน์
4. เด็กหญิงสิรินภา  สาศิริ
5. เด็กหญิงอโรชา  วงษ์ชารี
 
1. นางถนอมจิต  เพียโคตรแก้ว
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิริประภา  ชัยนันประสิทธิ์
 
1. นายสฤษฎ์  คำรินทร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัชชา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์วิเศษ
 
1. นายมานัส  เพียโคตรแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณปภา  ทองแสง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สิงห์วิเศษ
 
1. นางบุญล้ำ  สอนสา
2. นางสาวรสรินทร์  สนิทลุน
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายชยากร  บุญหลักคำ
2. เด็กหญิงทิชากร  นารีจันทร์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์เดช  นันสะอาด
2. เด็กหญิงประภาพร  ชาลถม
3. เด็กหญิงศิริพร  โยธาภักดี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
2. นางสาวรสรินทร์  สนิทลุน