สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิริประภา  ชัยนันประสิทธิ์
 
1. นายสฤษฎ์  คำรินทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัชชา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์วิเศษ
 
1. นายมานัส  เพียโคตรแก้ว
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายชยากร  บุญหลักคำ
2. เด็กหญิงทิชากร  นารีจันทร์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์เดช  นันสะอาด
2. เด็กหญิงประภาพร  ชาลถม
3. เด็กหญิงศิริพร  โยธาภักดี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
2. นางสาวรสรินทร์  สนิทลุน