สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธันยรัศม์  ทับทิมไสย
 
1. นางสาววิมลลักษณ์   เหล่าขัติยะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงวรัญญา  วันสาทอง
 
1. นางสุจิตร  โตน้ำ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงชาลิสา   ทศราช
2. เด็กหญิงมนฑิกา   โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงอดิศักดิ์   ทับทิมไสย
 
1. นางสุจิตร  โตน้ำ
2. นางสาววิมลลักษณ์   เหล่าขัติยะ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก   อาปะมาเถ
 
1. นางสาววิมลลักษณ์   เหล่าขัติยะ