สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โพธิ์ละเดา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทะนนตรี
3. เด็กหญิงมัณฑนา  วังคะวิง
 
1. นางบุญยรัตน์  โพธิ์อ่อน
2. นางวนิดา  ม่วงรอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัชนันท์  ทับสัรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สะอาด
 
1. นายมานพ  ไชยสงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประกาศิต  แผลติตะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บาลศรี
 
1. นายมโนรมย์  ผ่องแผ้ว