สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โพธิ์ละเดา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทะนนตรี
3. เด็กหญิงมัณฑนา  วังคะวิง
 
1. นางบุญยรัตน์  โพธิ์อ่อน
2. นางวนิดา  ม่วงรอด