สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี   ละอองคำ
 
1. นางศิริพร  พิมพ์ภักดิ์
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สูหา
2. เด็กหญิงสายป่าน   อินอุ่นโชติ
3. เด็กหญิงอารียา  วิยะโคตร
 
1. นางกิ่งกมล  บุปผาทาโน
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมษฐ์   โคตรสมบัติ
2. เด็กชายพีระยุทธ  บุญหล้า
3. เด็กหญิงฟ้าใส   เกษกรณ์
4. เด็กหญิงรวิศรา  ทับทิมไสย์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิยะโคตร
6. เด็กชายเรืองศักดิ์   จุทานันท์
7. เด็กชายเรืองเดช   จุทานันท์
 
1. นางลภาวดี  ศรีพระนาม
2. นางฐิติยา   พลศรี
3. นางสาวเพียรศรี   ปัททุม