สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุดรเขตร
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดรเขตร
 
1. นางธาดา  ชัยศร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอรวรา  รักษาภักดี
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัทดา  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงภัทราภา  ไชยหงษา
 
1. นางธาดา  ชัยศร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธิติพัทธ์  อุปนันท์
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายศิริชัย  แสนชูปา
 
1. นางละมุล  ผังดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนพล  รักษาภักดี
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  พลเสน
 
1. นางละมุล  ผังดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 12 1. เด็กชายผลิตโชค  เชิงรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุทัยศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นางทิพากร  ปาปะโข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุดรเขต
2. เด็กชายมงคล  ดียางหวาย
 
1. นางทิพากร  ปาปะโข
2. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลณิชา  มหาอ้น
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รักษาภักดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุราแก้ว
4. เด็กหญิงประกาย  รักษาภักดี
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลลาภ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  พระอามาตย์
7. เด็กชายพุฒิกร  ภูมิอีเตี้ย
8. เด็กชายรชต  รักษาภักดี
9. เด็กหญิงวิยะดา  อุดรเขตร
10. เด็กหญิงศิราภรณ์  ดวงพรม
11. เด็กหญิงศุภธิดา  พลลาภ
12. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วมณี
13. เด็กหญิงอารยา  คำยอด
14. เด็กชายเกรียงเดช  สวัสดิ์นะที
15. เด็กชายเทพรักษ์  เทียนทอง
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
2. นางอำไพ  สระกาง
3. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
4. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายรุ่งเรือง  คำสะอาด
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ทัพธานี
 
1. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์  นามษร
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โสกชาตรี
 
1. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายเทพรักษ์  เทียนทอง
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทะคาม
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายภัทรพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนพลแสน
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายรัฐพงษ์  มนัสไธสง
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพัชพร  รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงพิมพิกา  พลโรม
3. เด็กหญิงวีนัส  นนมุลตรี
4. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีสารคาม
5. เด็กหญิงสุทิญา  อุดรเขต
6. เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยหงษา
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
2. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
3. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายต้นบุญ  รวงทอง
2. เด็กหญิงพัชราพร  มงคล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ข่ายเพชร
2. เด็กหญิงตระการ  จันทะเขต
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิชัย  บุญใบ
2. เด็กชายอดิศร  พลเสน
3. เด็กชายอภินันท์  สีตะแกะ
 
1. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
2. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์  นามษร
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงกุลธาดา  ขอชนะ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอรัชพร  มหาโคตร
 
1. นางเกศณี  วรกำพล
2. นางลัดดาวัลย์  อเนกธีรกุล
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายธนพล  คู่โนรัมย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายธีมนต์  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงนัทธพร  อัครเนตร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นางทิพากร  ปาปะโข
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงทอง
2. เด็กชายวรพงษ์  พลเสน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์