สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุดรเขตร
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดรเขตร
 
1. นางธาดา  ชัยศร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โสกชาตรี
 
1. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายเทพรักษ์  เทียนทอง
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทะคาม
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนพลแสน
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ข่ายเพชร
2. เด็กหญิงตระการ  จันทะเขต
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงทอง
2. เด็กชายวรพงษ์  พลเสน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์