สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัทดา  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงภัทราภา  ไชยหงษา
 
1. นางธาดา  ชัยศร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 12 1. เด็กชายผลิตโชค  เชิงรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุทัยศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นางทิพากร  ปาปะโข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุดรเขต
2. เด็กชายมงคล  ดียางหวาย
 
1. นางทิพากร  ปาปะโข
2. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลณิชา  มหาอ้น
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รักษาภักดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุราแก้ว
4. เด็กหญิงประกาย  รักษาภักดี
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลลาภ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  พระอามาตย์
7. เด็กชายพุฒิกร  ภูมิอีเตี้ย
8. เด็กชายรชต  รักษาภักดี
9. เด็กหญิงวิยะดา  อุดรเขตร
10. เด็กหญิงศิราภรณ์  ดวงพรม
11. เด็กหญิงศุภธิดา  พลลาภ
12. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วมณี
13. เด็กหญิงอารยา  คำยอด
14. เด็กชายเกรียงเดช  สวัสดิ์นะที
15. เด็กชายเทพรักษ์  เทียนทอง
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
2. นางอำไพ  สระกาง
3. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
4. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายรุ่งเรือง  คำสะอาด
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ทัพธานี
 
1. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์  นามษร
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายรัฐพงษ์  มนัสไธสง
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายต้นบุญ  รวงทอง
2. เด็กหญิงพัชราพร  มงคล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิชัย  บุญใบ
2. เด็กชายอดิศร  พลเสน
3. เด็กชายอภินันท์  สีตะแกะ
 
1. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
2. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์  นามษร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงกุลธาดา  ขอชนะ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอรัชพร  มหาโคตร
 
1. นางเกศณี  วรกำพล
2. นางลัดดาวัลย์  อเนกธีรกุล
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายธนพล  คู่โนรัมย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายธีมนต์  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงนัทธพร  อัครเนตร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   โสกชาตรี
2. นางทิพากร  ปาปะโข