สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรานันท์   คำสุข
2. เด็กหญิงศศินา   สมสา
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินธิแสน
 
1. นางสาวเฉลิมพร   แสนขรยาง
2. นางสาวศิรินภา   มูลสมบัติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลสตรี   บุญทัน
2. เด็กหญิงนริญญา   ชิณโคตร
3. เด็กหญิงนัตติยากรณ์   ทุงฤทธิ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   วันแก้ว
5. เด็กหญิงสิรินดา   ยั่งนา
 
1. นางสาวศิรินภา   มูลสมบัติ
2. นายรวิวัฒน์  แพงเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงเกวลิน  เวิสสูงเนิน
2. เด็กหญิงเพชลดา  กิ่งชา
 
1. นางไพบูลย์  มาหนู
2. นางสาวภควดี  รังสร้อย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   พ่านศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สืบมา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ระมินโท
 
1. นางไพบูลย์  มาหนู
2. นางจันทร์ฉาย  โคตุทา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายภูมิริทัศน์   กันยานุช
 
1. นางสาวเฉลิมพร   แสนขรยาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุรัตน์วดี   คำโฮง
 
1. นางสาววรรณพร  รังสร้อย
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กชายพีรพล   สียางนอก
 
1. นายไพบูลย์  มาหนู
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   แหวนนิน
2. เด็กชายพิสิษฐ์  สุดเพียร
3. เด็กชายวุฒินันต์  บุญกอง
 
1. นางสาวเฉลิมพร  แสนขรยาง
2. นางจันทร์ฉาย   โคตุทา