สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรานันท์   คำสุข
2. เด็กหญิงศศินา   สมสา
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินธิแสน
 
1. นางสาวเฉลิมพร   แสนขรยาง
2. นางสาวศิรินภา   มูลสมบัติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลสตรี   บุญทัน
2. เด็กหญิงนริญญา   ชิณโคตร
3. เด็กหญิงนัตติยากรณ์   ทุงฤทธิ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   วันแก้ว
5. เด็กหญิงสิรินดา   ยั่งนา
 
1. นางสาวศิรินภา   มูลสมบัติ
2. นายรวิวัฒน์  แพงเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายภูมิริทัศน์   กันยานุช
 
1. นางสาวเฉลิมพร   แสนขรยาง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   แหวนนิน
2. เด็กชายพิสิษฐ์  สุดเพียร
3. เด็กชายวุฒินันต์  บุญกอง
 
1. นางสาวเฉลิมพร  แสนขรยาง
2. นางจันทร์ฉาย   โคตุทา