สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   พ่านศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สืบมา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ระมินโท
 
1. นางไพบูลย์  มาหนู
2. นางจันทร์ฉาย  โคตุทา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุรัตน์วดี   คำโฮง
 
1. นางสาววรรณพร  รังสร้อย
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กชายพีรพล   สียางนอก
 
1. นายไพบูลย์  มาหนู