สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพรวลัย  พินลาด
 
1. นางพิมล  บูรพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาจารีย์  ชูพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์  วงศ์แสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนโชติ  อันทะราศรี
 
1. นางพิมล  บูรพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญหลักคำ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่านุกูล
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ศรีลาโคตร
 
1. นางกัลยา  โกษารักษ์
2. นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงประภาพร  ไชยรา
2. นางสาวพรภิมา  บูรพันธ์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทะเกษ
 
1. นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยคำ
2. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิยา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศรี
 
1. นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมรงค์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 12 1. เด็กชายธนากร  พรมบุตร
2. เด็กหญิงธัญพร  สารผล
 
1. นางศุภนันท์  สกุลโพน
2. นางทองมา  เหล่าสะพาน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายธนากร  เทียบซิง
2. เด็กหญิงอรัญญา  พินลาด
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทราวดี  อันทะราศรี
2. เด็กชายสุทธิพันธ์  ทับสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายธีระวัฒน์  จันวงศ์
 
1. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุศรา  จิณโรจน์
 
1. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนา
 
1. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายภัทรพล  กลั้วพิมาย
2. เด็กชายฤทธิพร  ชูพันธ์
 
1. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
2. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติพร  พรสุวรรณ์
2. เด็กชายพัชรพล  สุขเกษม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงติ๊บ
 
1. นางบุษบา  ไชยหงษา
2. นางมัลลิกา  กิติกุศล
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรียนพิศ
2. เด็กหญิงพรพิมล  สูงพล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  วรรณโยชน์
 
1. นางมัลลิกา  กิติกุศล
2. นางบุษบา  ไชยหงษา
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกศิธร  แก้วเขียว
2. เด็กชายธนากร  กรมดี
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
2. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายฐิติกรณ์กมล  อินทนนท์
2. เด็กชายอาทิตย์  ภูพานเพชร
 
1. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
2. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ