สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทราวดี  อันทะราศรี
2. เด็กชายสุทธิพันธ์  ทับสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุศรา  จิณโรจน์
 
1. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนา
 
1. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายภัทรพล  กลั้วพิมาย
2. เด็กชายฤทธิพร  ชูพันธ์
 
1. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
2. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ