สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พลราษฏร์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  โพธิ์นอน
3. เด็กหญิงปราลิตา  บุญคำมูล
4. เด็กหญิงวิภาวี   ศรีธงชัย
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรมกัลป์
 
1. นางพิศมัย  เจริญจิตร
2. นางสาวจินตนา  อสุรินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายสรธัช  โภชนกิจ
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนธรรม
 
1. นางสลี  ไชยอุย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงประภัสรา  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวเปรมสิณี  ช่างยา
2. นางวิไลวรรณ  จันลาวงศ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำหงษา
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  หนูนี
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  สำราญดี
 
1. นางนงนุช  กาญจนะลาภ
2. นางสาวจินตนา  อสุรินทร์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทชัย  สีหราช
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภัทร  พลราษฎร์
2. เด็กชายสหพัฒ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ทองโคตร
 
1. นางพรรณี  ถาวรจิตร
2. นางสาวเปรมสิณี  ช่างยา
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรเสนา
2. เด็กชายธิดา  งามสีทา
3. เด็กชายศาสตรา  ราชเจริญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  เที่ยงนา
2. นางสาวเปรมสิณี  ช่างยา