สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ภูชมชวน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พันต้น
3. เด็กหญิงเกวลี  ราชสว่าง
 
1. นายอุทิศ  คงแสนคำ
2. นางสาวสายสุนีย์  ตรีเหลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณธนกร  ภูครองทุ่ง
 
1. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ขุมทอง
2. เด็กชายพงศธร  จันทร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มวลมนตรี
 
1. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
2. นางสาวภวรันชน์  แสนโง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วนิน
 
1. นางสาวพิชญาภัค  นนทะคำจันทร์