สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 23 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิบูลย์
 
1. นายประเสริฐ์  สุวรรณเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภูชื่นสี
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชาญณรงค์  อบภิรมย์
2. เด็กชายพงศกร  สว่างศรี
 
1. นายจรัส  ภูชื่นแสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เหล่าบุรมย์
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงศารญา  โรจน์นวกร
 
1. นางสาวนวลฉวี  ภูลายยาว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักรพล  อ่อนโพธา
2. เด็กชายธีรภ้ทร  ไชยผง
3. เด็กชายนนทนันท์  ภูพานเพชร
4. เด็กชายปรเมศ  คำสา
5. เด็กชายภูตะวัน  เหล่าชัย
6. เด็กชายเพิ่มพูล  อ่อนโพธา
 
1. นายจรัส  ภูชื่นแสง
2. นายสมศักดิ์  วิทิตธุรนัย
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอานิตา  ซันดรัน
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษกร  วรรณสินธุ์
2. เด็กชายจักรภพ  อ่อนโพธา
 
1. นางสาวนวลฉวี  ภูลายยาว
2. นางปฐมภรณ์  รัตนพร