สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 23 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิบูลย์
 
1. นายประเสริฐ์  สุวรรณเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภูชื่นสี
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เหล่าบุรมย์
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงศารญา  โรจน์นวกร
 
1. นางสาวนวลฉวี  ภูลายยาว
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษกร  วรรณสินธุ์
2. เด็กชายจักรภพ  อ่อนโพธา
 
1. นางสาวนวลฉวี  ภูลายยาว
2. นางปฐมภรณ์  รัตนพร