สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงสโรชา  จันโท
 
1. นางวิจิตรา  พฤกษ์อุดม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวนัน  ทินเกิ๊ก
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทูนกอง
3. เด็กชายอิทธิพล  โยมา
 
1. นางทัศนีวรรณ  ซอสุพัฒน์
2. นางสาวนุชนาฏ  ทองใบ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวนงค์รัก  ทิพย์โยธา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายอิทธิพล  โยมา
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทิพย์เนตร
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายจักรพงษ์  คงสัมพันธ์
2. เด็กชายธนเทพ  พิจารย์
 
1. นายวีระชัย   ยังสี
2. นายสัตยา  ธานีวรรณ