สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   เกตุมาลา
2. เด็กหญิงหฤทัย   ดีจันทร์จ้อย
 
1. นางเครือวัลย์   วงค์นากลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.23 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ผิวผ่อง
2. เด็กชายอเนธา   เดชศิริ
 
1. นางเครือวัลย์   วงค์นากลาง