สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  วงค์ไชยา
2. เด็กชายวรวิทย์  นามบุดดี
3. เด็กหญิงวริศรา   แก้วหานาม
4. เด็กหญิงวศิกา  วรสวัสดิ์
5. เด็กชายสมพร  สิงห์สุธรรม
 
1. นางสาวกัลยา  พรมรัตน์
2. นางกิตติยากร  มาตมูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายรพีภัทร  เพ็งรัตน์
 
1. นางสาวกัลยา  พรมรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายชัยชนะ  ชาวสวน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์โท
 
1. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
2. นางดวงจันทร์  อ่อนนางใย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อุปมา
 
1. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
2. นางเฉลา  หลายโคตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนา  จันทร์โท
2. เด็กชายวรวรรษ  ฝ่ายเหนือ
 
1. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
2. นายสหภาพ  กลางสุข
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรพิมล  คุณาวัตร
2. เด็กหญิงพิชชากร  ทศช่วย
3. เด็กหญิงพิยดา  มะลิซ้อน
 
1. นางอุบลรัตน์  ชัยประเสริฐ
2. นางกิตติยากร  มาตมูล
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กชายเอกรินทร์  ขาลวงค์
 
1. นางสาวธารทิพย์  นรินยา