สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายรพีภัทร  เพ็งรัตน์
 
1. นางสาวกัลยา  พรมรัตน์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายชัยชนะ  ชาวสวน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์โท
 
1. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
2. นางดวงจันทร์  อ่อนนางใย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรพิมล  คุณาวัตร
2. เด็กหญิงพิชชากร  ทศช่วย
3. เด็กหญิงพิยดา  มะลิซ้อน
 
1. นางอุบลรัตน์  ชัยประเสริฐ
2. นางกิตติยากร  มาตมูล