สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงวันวิสา  โคราช
 
1. นางปราณี  บุญประถัมภ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  อุทาทิพย์
 
1. นางปราณี  บุญประถัมภ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนินทร์  ตงกระโทก
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  หนูพิศ
 
1. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
2. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภา  เคนนิคม
2. เด็กหญิงปณิดา   จันธิชัย
3. เด็กชายอิทธิชัย  จันธิชัย
 
1. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
2. นายธนวัน  ภวภูตานนท์