สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันอัคคะ
 
1. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นายคมสัน  เกี้ยงไธสง
 
1. นางอารียา  ผางยอยซ้าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 19 1. นางสาวสุรางคณา  อุ่นบุญเรือง
 
1. นางอารียา  ผางยอยซ้าย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพลพัฒน์  ภูทองดี
 
1. นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจินตนา  จันที
 
1. นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤตกนก  จันอัคคะ
2. เด็กชายกีรดิต  ภูกิ่งหิน
3. เด็กหญิงนัฐติพร  แสนรัตน์
 
1. นายเวียงสันต์  จันบัวลา
2. นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันดิษฐ์
2. เด็กชายปรัชวัฒน์  สอสุทำ
 
1. นายสุขสวัสดิ์   คำกอง
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายธัญเทพ  บุตราช
2. เด็กชายปรมัตถ์  วงษ์แก้ว
 
1. นายเวียงสันต์  จันบัวลา
2. นายสุขสวัสดิ์   คำกอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงเสาวรถ  ใช้ช้าง
 
1. นางอารียา  ผางยอยซ้าย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บำรุงใคร่
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรรณปชา  สิเนหะสาร
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  หอมดวง
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นจิตร
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรดิต  ภูกิ่งหิน
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ทุมแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  แสงคำ
2. นางสาวนฤมล  บุญเฮียง
3. นางสาวอริสรา  พลสวัสดิ์
 
1. นางอารียา  ผางยอยซ้าย
2. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจตุรพร  สิมสา
2. เด็กหญิงนิธิวดี  สุริยะ
3. เด็กหญิงวรรษพร  พิจารณ์
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตราภรณ์  บาลมีทะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปาเตี้ย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปักกาสัง
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พิจารณ์
2. เด็กชายรัชกฤษ  เทพวงศ์
3. เด็กชายอาทิตย์  หอมดวง
 
1. นางนวลจันทร์   สารบุญ
2. นางสาวจิรายุ  ปัตตรัย