สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 19 1. นางสาวสุรางคณา  อุ่นบุญเรือง
 
1. นางอารียา  ผางยอยซ้าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤตกนก  จันอัคคะ
2. เด็กชายกีรดิต  ภูกิ่งหิน
3. เด็กหญิงนัฐติพร  แสนรัตน์
 
1. นายเวียงสันต์  จันบัวลา
2. นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ