สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันอัคคะ
 
1. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันดิษฐ์
2. เด็กชายปรัชวัฒน์  สอสุทำ
 
1. นายสุขสวัสดิ์   คำกอง
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรรณปชา  สิเนหะสาร
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  หอมดวง
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นจิตร
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ทุมแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  แสงคำ
2. นางสาวนฤมล  บุญเฮียง
3. นางสาวอริสรา  พลสวัสดิ์
 
1. นางอารียา  ผางยอยซ้าย
2. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจตุรพร  สิมสา
2. เด็กหญิงนิธิวดี  สุริยะ
3. เด็กหญิงวรรษพร  พิจารณ์
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตราภรณ์  บาลมีทะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปาเตี้ย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปักกาสัง
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พิจารณ์
2. เด็กชายรัชกฤษ  เทพวงศ์
3. เด็กชายอาทิตย์  หอมดวง
 
1. นางนวลจันทร์   สารบุญ
2. นางสาวจิรายุ  ปัตตรัย