สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัชพร  ปัตตะการ
2. เด็กชายสุวโรจน์  คำแสน
 
1. นายสมเดช  อิ่มสำอางค์
2. นางสาวพุทธา  ไชยศรีทา
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายปิตินนท์  ไชยสงค์
2. เด็กชายพงศกร  ลอดทรง
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
2. นายสมเดช  อิ่มสำอางค์