สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรารัก  เกษมาลา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิจิตรรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวพร  แก้วเวียงกัน
 
1. นางสาวณัชชานันท์  รัตนศรี
2. นายสุบรรณ  เทพนนท์กลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิกา  เทพบุปผา
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  ราชจันทร์
 
1. นางสาวณัชชานันท์  รัตนศรี
2. นายสุบรรณ  เทพนนท์กลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุญยิ่ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุธรรม
3. เด็กชายพีรวิชญ์  เดชศิริ
 
1. นายสมเดช  อิ่มสำอางค์
2. นางสาวพุทธา  ไชยศรีทา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 4 1. เด็กชายธีระวัฒน์  นันตะนะ
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงอินธิรา  เนตวัน
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทับสีรักษ์
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อันทะลิต
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายวรโชติ  หาญดี
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญญู  เรือนทอง
2. เด็กหญิงผ่องอำไพ  ปราบมนตรี
3. เด็กชายพงศกร  ทุมหวัน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุธรรม
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองลา
6. เด็กชายเอกรินทร์  สุธรรม
 
1. นางสาวพุทธา  ไชยศรีทา
2. นายสมเดช  อิ่มสำอาง
3. นางชญาดา  ทะไกรเนตร