สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงนันทิยา  ประธาน
 
1. นางนพิศ  โยธาราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพชรมณี  รัดทำ
 
1. นางนพิศ  โยธาราช
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล   เภาพาน
2. เด็กชายธีระพล   วงซอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทธีร์
 
1. นายพิเภค  รัตนา
2. นายยุทธนา  พรมสา
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  อาจนนลา
2. เด็กชายศิรวิทย์    มนตรี
3. เด็กชายอภิรักษ์  รัดทำ
 
1. นายพิเภค  รัตนา
2. นายยุทธนา  พรมสา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  วงค์คำ
2. เด็กหญิงลักษมี  ปางไธสง
3. เด็กหญิงวิชญาดา   ประธาน
 
1. นางนพิศ  โยธาราช
2. นางสาวมยุรี  อัคลา