สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณเวช
 
1. นายบรรจง  พลเสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิสากร  วงค์สุวรรณ
 
1. นายบรรจง  พลเสนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงอันดา  สังข์แก้ว
 
1. นางสุมิตรา  ไชยเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงนนทลัดดา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงศศิธร  จันเสน
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักขณา  กุทอง
 
1. นางคำกอง  คันธา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.91 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปราเมษฐ์  บุตรราช
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชูคันหอม
 
1. นางแสงจันทร์  พลเสนา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.74 ทอง 4 1. เด็กชายวรากรณ์  มีอุไร
2. เด็กชายศิริมงคลชัย  จ่าคาม
 
1. นางแสงจันทร์  พลเสนา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  รัตนเจริญ
2. เด็กชายพีระพงษ์  เทียมแสง
 
1. นางสาวพาฝัน  อันชื่น
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีระพงษ์  เทียบแสง
2. เด็กชายวิชิตพงษ์  จันทร
 
1. นางสาวพาฝัน  อันชื่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  โคช่วย
2. เด็กหญิงจันทรา  ลองกระโทก
3. เด็กชายธนพล  นามวิชา
4. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พาโพธิ์
5. เด็กหญิงวีรวรรณ  แสนเหลา
 
1. นางวราภรณ์  ใสโศก
2. นางสาววาสนา  นามไชยอินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอมล  สิงหาสิน
 
1. นางนารี  พรรณะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.2 ทอง 18 1. เด็กชายธีระ  พรมบุญ
2. เด็กหญิงมุธิตรา  อุทัยกลม
 
1. นางนารี  พรรณะ
2. นางกาญจนา  หรัญรัตน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  พลชำนาญ
 
1. นางกาญจนารถ  พรรณพราว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวอาทิตตยา  โพธิ์ศรี
 
1. นายทวี  สายจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสรา  อาสนชัย
 
1. นางกาญจนารถ  พรรณพราว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพรส  อุ่นใจ
2. เด็กชายอรุโณชัย  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ชมพูภาน
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
2. นางนารี  พรรณะ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพล  ชูคันหอม
2. เด็กชายพุทธรักษ์  สมบัติราช
 
1. นางวราภรณ์  ใสโศก
2. นางสาววาสนา  นามไชยอินทร์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สิงห์ใน
2. นางสาวพัชรี  เจริญศิริ
3. เด็กหญิงศศิธร  กองทอง
 
1. นางกาญจนา  หรัญรัตน์
2. นางนารี  พรรณะ
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพงภิสิทธิ์  รัตนเจริญ
 
1. นายทวี  สายจันทร์