สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กชายชิษณุพงษ์   นนกระโทก
2. เด็กชายทัสดา   ทาสีราช
3. เด็กชายศิริมงคล    ชมพูนุช
 
1. นางสาวปนิดา   บุราณรมย์
2. นางสาวเกศราพร   พรดอนก่อ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิง สาริศา   แก้วพูล
2. เด็กชายจุลจักร  ดิษฐรักษ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์   คำเภาว์
4. เด็กชายธีระวัฒน์  มุราชัย
5. เด็กชายนพัดพงษ์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ขันอาสา
7. เด็กชายปารเมศ   ทศชาญ
8. เด็กหญิงพรชิตา  แสนจันทร์
9. เด็กหญิงศราภรณ์   หาญพรม
10. เด็กหญิงศิริกานดา  ลาลี
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ขันแข็ง
2. นางสาวปนิดา   บุราณรมย์
3. นางสาวศิรินภา  ชูพัน